fbpx
REGULAMIN REZERWACJI

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ ZA KURS

 • Rezerwację miejsca na wybrany kurs należy zgłosić z wyprzedzeniem minimalnie 15-dniowym - z wyjątkiem sezonu letniego (1.06-15.09), kiedy wymagana jest rezerwacja z wyprzedzeniem 1-miesięcznym.

 • Potwierdzenie rezerwacji kursu następuje wyłącznie na podstawie otrzymania przez nas płatności depozytu w wysokości 50% ceny całkowitej pakietu, w postaci międzynarodowego przelewu bankowego na wskazane konto bankowe.

 • Całkowita kwota do zapłaty za kurs musi wpłynąć na nasze konto nie później niż 15 dni przed datą przylotu na Maltę.

 • Przy dokonywaniu rezerwacji na mniej niż 31 dni przed rozpoczęciem kursu, oczekujemy na wpłatę 100% kwoty wartości pakietu.

 • Szczegóły pobytu będą przekazane po otrzymaniu pełnej płatności, drogą e-mailową.

 • Informacje na temat płatności i dane bankowe znajdziesz na fakturze rezerwacji. Angielski-Malta.pl nie ponosi kosztów międzynarodowego przelewu bankowego.

CENA PAKIETU ZAWIERA:

 • wybrany kurs języka angielskiego w certyfikowanej szkole językowej English Language Academy/Inlingua/NSTS na Malcie

 • wybrane zakwaterowanie: hotel, apartament, kampus lub rodzina goszcząca (wynajem mieszkań na własną rękę nie jest częścią pakietu)

 • wyżywienie w zależności od wybranego wariantu zakwaterowania

 • transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania

 • opłatę rejestracyjną szkoły językowej

 • spotkanie z polskojęzycznym reprezentantem Ready4Malta po przylocie na Maltę przed rozpoczęciem kursu językowego

 • możliwość całodobowego kontaktu z anglojęzycznym reprezentantem szkoły językowej

 • możliwość kontaktu z polskojęzycznym reprezentantem Ready4Malta, rezydentem Malty, 7 dni w tygodniu drogą e-mailową lub telefoniczną w ustalonych godzinach

 • książkę i inne materiały naukowe dostarczane przez szkołę językową

CENA PAKIETU NIE ZAWIERA:

Cena pakietu nie obejmuje innych kosztów niż podane w ofercie, a w szczególności opłat dodatkowych:

 • biletów lotniczych

 • ubezpieczenia podróżnego

 • transferu na lotnisko w dniu wylotu z Malty

 • wycieczek fakultatywnych, transportu miejskiego, itp.

 • podatku turystycznego ECO tax pobieranego przez hotel. Od 2016 roku, każdy gość od 18 lat wzwyż jest zobowiązany do zapłaty rządowego podatku turystycznego, w wysokości 0,50 EUR centów za osobę, za dobę, maksymalnie 5 EUR za pobyt

PRZELOT

Ready4Malta nie organizuje przelotu na Maltę, ale tanie linie lotnicze oferują bezpośrednie loty z 6 polskich miast:
 • Gdańsk (Ryanair)
 • Katowice (Wizzair)
 • Kraków (Ryanair)
 • Poznań (Ryanair)
 • Warszawa (Wizzair)
 • Wrocław (Ryanair)

W terminie 30.05-17.10.2020 oferujemy bezpośrednie loty czarterowe na Maltę z wylotem z Warszawy (sobota-sobota) - szczegóły dostępne na zapytanie.

Ready4Malta jest jedynie pośrednikiem i sama nie zarządza usługami podróży ani ich nie świadczy, związku z tym nie ponosi też odpowiedzialności za prawidłowe ich wykonanie. W przypadku rezerwacji lotniczych nabywają Państwo bilet bezpośrednio od firmy obsługującej loty czarterowe. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje związane z lotem należy kierować do tego podmiotu (dane agenta odpowiedzialnego i reprezentującej go osoby kontaktowej przesyłane są razem z potwierdzeniem rezerwacji biletu lotniczego). 

MODYFIKACJE REZERWACJI PRZEZ KLIENTA: ANULACJE, ZMIANY, OPŁATY

W przypadku zmiany terminu lub anulacji wyjazdu przez Uczestnika, Ready4Malta zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów poniesionych przez Ready4Malta do chwili doręczenia mu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji lub zmianie terminu imprezy. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie poprzez kontakt e-mailowy z obsługą klienta Ready4Malta.

Opłaty za anulowanie rezerwacji:
 • na min. 32 dni przed przyjazdem uprawnia do 100% refundacji ceny całkowitej pakietu z wyłączeniem kosztów organizacyjnych w wysokości 85 EUR za osobę
 • min. 15 dni przed przyjazdem uprawnia do 100% refundacji ceny całkowitej pakietu z wyłączeniem kosztów organizacyjnych i rejestracyjnych szkoły językowej w wysokości 170 EUR za osobę
 • mniej niż 15 dni przed przyjazdem – refundacja kosztów nie przysługuje

Terminy zwrotu płatności:
Zwroty płatności dla klientów będą realizowane w terminie 14 dni od daty odwołanej rezerwacji.

Zmiana dat rezerwacji hotelu
Ready4Malta nie nalicza kar za zmianę dat rezerwacji zakwaterowania, jeśli prośba o modyfikację jest zgłoszona przynajmniej 15 dni przed przylotem na Maltę.
W takim wypadku klient zostanie poinformowany o różnicy w cenie zakwaterowania. Zmiana rezerwacji będzie potwierdzona po otrzymaniu ewentualnej dopłaty. Nie gwarantujemy, że ten sam hotel/apartament/rodzina goszcząca będzie dostępna w przypadku zmiany terminu pobytu na Malcie.

Zamiana Uczestników
Ready4Malta nie nalicza kary za zamianę uczestników, poza kosztami manipulacyjnymi w wysokości 85 EUR, jeżeli uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże Ready4Malta osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże swoje uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy przez osobę rezygnującą.

MODYFIKACJE REZERWACJI PRZEZ READY4MALTA

Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem podróży nastąpią nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w katalogu lub umowie, Ready4Malta zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich klienta.

W wypadku informacji o braku miejsc w hotelu wybranego przez klienta w momencie rezerwacji, Ready4Malta zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu na zakwaterowanie o tym samym standardzie, w odległości nie dalszej niż 10 min piechotą od szkoły językowej i bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami.

Jeśli zmianie ulegną inne istotne warunki umowy, klient ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy klient powinien poinformować Ready4Malta w ciągu 3 dni od otrzymania informacji na temat zmian.

DNI BEZ KURSU I WOLNE OD PRACY NA MALCIE:

Szkoły językowe na Malcie są zamknięte w weekendy i dni wolne od pracy na MalcieW momencie rezerwacji prosimy zwrócić uwagę, że w dni wolne od pracy na Malcie zajęcia nie odbywają się. Refundacja za lekcje, które się w tych dniach nie odbyły, nie przysługuje. O możliwości ich odrobienia w pozostałe dni decyduje wewnętrzna polityka szkoły językowej - Ready4Malta nie ponosi za nią żadnej odpowiedzialności. 

Dni wolne od pracy na Malcie w 2020 – brak zajęć:
1 stycznia
10 lutego
10 marca
31 marca
10 kwietnia
1 maja
7 czerwca 
29 czerwca 
15 sierpnia 
8 września
21 września
8 grudnia
13 grudnia 
25 grudnia

PRZYDZIELENIE DO GRUPY JĘZYKOWEJ

Szkoły językowe na Malcie ustalają plany zajęć indywidualnie dla każdej grupy studentów, zastrzegając sobie prawo do realizacji podwójnego systemu godzin, w którym to uczniowie uczęszczają do klas porannych lub/i popołudniowych. Przed wybraniem oferty prosimy o zapoznanie się z ramowymi godzinami pracy każdej ze szkół. 

Jeśli student nie posiada minimalnego poziomu wymaganego do udziału w konkretnym kursie, określonych przez test kwalifikacyjny, wówczas szkoła zastrzega sobie prawo do przeniesienia ucznia do odpowiedniej grupy zgodnej z jego poziomem językowym bez dodatkowych kosztów.

TRANSFER Z LOTNISKA

Szczegóły lotu należy przesłać na nasz adres email co najmniej 14 dni przed przyjazdem na Maltę. Ready4Malta nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli informacja ta nie jest dokładnie przekazana. Firma przewozowa działająca na zlecenie Ready4Malta zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za czas oczekiwania, który przekracza 1 godzinę.

REKLAMACJE

Ready4Malta jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą, uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę językową oraz przedstawiciela Ready4Malta w celu umożliwienia im naprawienia wady na miejscu.

Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być sporządzone w formie pisemnej (e-mail) i przekazane niezwłocznie i w czasie trwania wyjazdu. Reklamacje po zakończeniu kursu nie będą uwzględniane.

ZOBOWIĄZANIA READY4MALTA I KLIENTA

Zobowiązania Ready4Malta:
 • Rezerwacja wybranego przez klienta kursu językowego na Malcie na podstawie wysłanego Formularza Rezerwacji oraz nadzorowanie jego właściwej realizacji przez zagraniczną szkołę językową.
 • Niezwłoczne dokonanie przelewu należności za kurs na konto wybranej szkoły zagranicznej po otrzymaniu od klienta całej kwoty (depozyt + reszta opłaty).
 • Sporządzenie ostatecznej wyceny kursu zgodnie z kursem waluty mBank lub NBP, zastosowanym w dniu zlecenia rezerwacji.
 • Dostarczenie Klientowi wszystkich dokumentów przekazanych przez zagraniczną szkołę językową, niezbędnych do wyjazdu na kurs zgodnie ze świadczeniami zamówionymi przez klienta i potwierdzonymi do realizacji przez szkołę językową na Malcie.
Zobowiązania Klienta:
 • Dostarczenie Ready4Malta poprawnie wypełnioniego Formularza Rezerwacyjnego
 • Wpłacenie na konto Ready4Malta całkowietej opłaty za wybrany pakiet Kursu Językowego dla Dorosłych lub Rodzin na Malcie w wyznaczonym terminie.
 • Jeżeli klient nie dokona wpłaty w ustalonym terminie, traci rezerwację miejsca na kursie oraz depozyt bez możliwości refundacji i może zostać obciążony ewentualnymi kosztami poniesionymi przez Ready4Malta.
 • Wszelkie zmiany klient powinien zgłosić na piśmie.
Ready4Malta nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Utratę przez klienta rzeczy osobistych (dokumenty, pieniądze i inne rzeczy).
 • Koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki w czasie kursu (polecamy zakup ubezpieczenia).
 • Działanie siły wyższej, warunki atmosferyczne, konflikty międzynarodowe, strajki i inne niezależne od Ready4Malta przyczyny, które mogą wpłynąć na realizację i przebieg kursu.
 • Niewpuszczenie klienta do kraju wyjazdu przez służby celne lub imigracyjne i nieuczestniczenie z tego powodu w kursie języka (Ready4Malta przekaże Klientowi wszystkie niezbędne dokumenty wydane przez zagraniczną szkołę).
 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju pobytu oraz regulaminu szkoły (w przypadku ich naruszenia może być usunięty z kursu bez zwrotu opłaty za niewykorzystanie świadczenia) i do pokrycia ewentualnych materialnych szkód zaistniałych z jego winy podczas trwania kursu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy na Malcie.

ANULACJA WYJAZDU PRZEZ READY4MALTA

Ready4Malta zastrzega sobie prawo do odwołania imprez, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, gdy wystąpiły udokumentowane siły wyższe. W przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo według własnego wyboru do:
 • natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat do Ready4Malta;
 • uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie;
 • uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie.

UBEZPIECZENIA

Dokonując wpłaty na konto Ready4Malta, klient deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w kursie językowym na Malcie.

Ready4Malta zaleca klientowi dodatkowy zakup indywidualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w trakcie podróży. Polecamy zakup ubezpieczenia bezpośrednio jeszcze na terenie Polski - wówczas w przypadku ewentualnych sporów podmiotem rozstrzygającym jest sąd w Polsce, a nie na Malcie.

DOKUMENTY

Uczestnik wyjazdu musi posiadać aktualny paszport lub dowód osobisty wymagany prawem do przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Malty. Ready4Malta nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu oraz odmowę prawa wjazdu na Wyspy Maltańskie, wynikające z działań uprawnionych organów lub służb.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Imprezy fakultatywne organizowane są na Wyspach Maltańskich przez biura miejscowe, z którymi Ready4Malta nie wiążą stosunki prawne. W ofercie Ready4Malta podawany jest, jedynie w celach informacyjnych, przykładowy program i orientacyjne ceny najbardziej typowych imprez. Odpłatność za nie wnoszona jest przez klienta do biura organizującego daną imprezę poprzez szkołę językową.

Uczestnictwo w imprezach fakultatywnych jest dobrowolne i nie jest objęte umową z Ready4Malta. Ready4Malta nie gwarantuje także, że wszystkie podane imprezy fakultatywne się odbędą, gdyż do realizacji może być wymagana minimalna ilość chętnych, odpowiednia pogoda oraz pora roku określona przez miejscowego organizatora.

OPIEKA READY4MALTA NA MALCIE

W zakres opłaconego przez klienta pakietu wchodzi m.in. możliwość kontaktu z biurem Ready4Malta przed przylotem na wyspę i w trakcie trwania Wczasów Językowych na Malcie.

Dodatkowo z każdym z naszych gości polski reprezentant Ready4Malta spotka się po przyjeździe na Wyspy Maltańskie, przed rozpoczęciem kursu językowego, w celu omówienia szczegółów pobytu.

W przypadku obozów wakacyjnych dla młodzieży informujemy, że Angielski—Malta.pl/Ready4Malta jest wyłącznie pośrednikiem w zakupie kursu językowego i nie ponosi odpowiedzialności za nadzór nad uczestnikami w trakcie ich pobytu na Malcie. 
Reprezentant Angielski-Malta.pl/Ready4Malta spotyka się z kursantem po przyjeździe na Maltę wyłącznie w celu przekazania informacji o przebiegu wakacji językowych i szczegółach życia codziennego na wyspie. 

Każda zagraniczna szkoła językowa jako organizator ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi i młodzieżą od momentu rozpoczęcia obozu. We wszystkich ośrodkach dzieci i młodsza młodzież mają obowiązek uzyskać zezwolenie na samodzielne wyjście poza teren szkoły u opiekuna. Dzieci i młodzież znajdują się pod opieką opiekunów przydzielonych przez daną szkołę. Większość ośrodków, z którymi współpracujemy, posiada również ochronę przez 24 godziny oraz numer alarmowy czynny 24/7 (dostępny w jęz. angielskim).

ZAKWATEROWANIE NA MALCIE

W ofercie Ready4Malta proponujemy zakwaterowanie w różnych obiektach:

 • Hotele – podany standard wyznaczony jest ilością posiadanych gwiazdek zgodnie z przepisami danego kraju. Hotele z taką samą ilością gwiazdek w różnych krajach mogą różnić się standardem i wyposażeniem pokoi.

 • Rodziny Goszczące – akredytowane przez szkołę językową, tzw. Host Families, to możliwość zamieszkania z rodzinami maltańskimi w trakcie trwania kursu językowego. UWAGA: Prosimy wziąć pod uwagę, że podczas pobytu u rodziny goszczącej należy stosować się do ustalonych przez nią ze szkołą językową zasad przyjmowania kursantów. Obejmują one m.in. określone pory posiłków i pory przychodzenia do domu, które należy bezwzględnie respektować.

 • Apartamenty Współdzielone – samodzielne mieszkania wakacyjne. Składają się z jednego, dwóch lub trzech pokoi, łazienki oraz aneksu kuchennego wyposażonego w kuchenkę, lodówkę oraz podstawowe naczynia.

 • Kampus Akademicki - letnia rezydencja szkoły językowej zapewniająca zakwaterowanie uczestnikom młodzieżowych obozów językowych na Malcie.

Wszystkie obiekty zakwaterowania kursantów są dopuszczane do eksploatacji na mocy odpowiednich, obowiązujących na Malcie przepisów i dopuszczone do działalności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Opis rodzaju zakwaterowania, standardu, infrastruktury oraz wyposażenia pokoi znajduje się w ofercie.

CHECK-IN & CHECK-OUT (ZAKWATEROWANIE I WYKWATEROWANIE)

W większości obiektów zakwaterowania doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 lub 15:00, a kończy o godzinie 10:00 lub 11:00 rano. Uczestnicy podczas oczekiwania na zakwaterowanie oraz po wykwaterowaniu w ostatnim dniu pobytu składają bagaże w miejscu wskazanym przez recepcję lub w sali do przechowywania bagażu.

UWAGA: Bardzo możliwe, że w dniu zakwaterowania Twój pokój będzie dostępny wcześniej niż o wyżej wymienionej godzinie i w związku z tym będziesz mógł/mogła zameldować się bezpośrednio po przyjeździe z lotniska. O szczegóły spytaj recepcję obiektu. 

POSIŁKI

Ilość i rodzaj posiłków określone są w opisie świadczeń danego zakwaterowania.
Wszystkie nasze szkoły językowe oraz miejsca zakwaterowania położone są w okolicy, w której znajdują się liczne sklepy oraz szeroka oferta kawiarni i restauracji z kuchnią międzynarodową - w zależności od indywidualnych preferencji. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do odpowiedzi na zapytanie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ READY4MALTA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agencję Ready4Malta i poprzez stronę angielski-malta.pl, z siedzibą na Malcie
§ 1. Postanowienia ogólne


 
Poniższy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki pośrednictwa w sprzedaży usług usług drogą elektroniczną przez Ready4Malta za pośrednictwem strony angielski-malta.pl., warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej, dokonania rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
 
Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Ready4Malta a Użytkownikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania ze strony, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony, do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 
Właścicielem strony internetowej i podmiotem świadczącym usługi w ramach pośrednictwa w sprzedaży usług szkół językowych na Malcie jest Ready4Malta z siedzibą na Malcie przy ulicy Tigne Street, Fort Cambridge, South 2, 1002, SLM 1000, Sliema. 
 
Ready4Malta zwraca szczególną uwagę, że nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem strony angielski-malta.pl, zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określony usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy, w tym szkoła językowa.  Ready4Malta zwraca uwagę, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane 
z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych danego usługodawcy.  Ready4Malta jedynie pośredniczy w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych (jako Agent turystyczny) z danym organizatorem turystyki i nie ma żadnego wpływu na warunki, na których świadczone są usługi przez Biura Touroperatorów. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych Biur Touroperatorów udostępniane są przed rezerwacją podróży
i muszą zostać zaakceptowane przez uczestnika podróży. Wobec powyższego stają się one integralną częścią umowy pośrednictwa zawieranej przy udziale Agencji Eventowej Ready4Malta.

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
W ramach świadczenia usług w na stronie angielski-malta.pl, Użytkownik może wybierać obozy językowe dla młodzieży, kursy językowe dla dorosłych wraz z pobytami w hotelach oraz bilety lotnicze znajdujące się w ofercie partnera współpracującego z Ready4Malta, a następnie dokonać wstępnej rezerwacji i zakupić Imprezę turystyczną, pobyt w hotelu lub bilet lotniczy.  
 
Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 3. Ograniczenia odpowiedzialności
Dane zawarte na stronie angielski-malta.pl są danymi uzyskanymi ze stron szkół językowych oraz ośrodków zakwaterowania, w tym hoteli.  Ready4Malta nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność lub kompletność. Faktyczna dostępność danej Imprezy Turystycznej lub biletu musi zostać potwierdzona w danej szkole językowej i u wszystkich partnerów będącymi organizatorami wyjazdu lub oferującemu jego poszczególne składniki.  
Ready4Malta nie ponosi w stosunku do Użytkownika Serwisu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną Imprezą Turystyczną, usługą przewozu, lub inną usługą dostępną na stronie internetowej Ready4Malta, bowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi podmiot, który bezpośrednio zawarł umowę z Użytkownikiem. 
 
Dopełnienie wymaganych warunków formalno-prawnych, takich jak warunki paszportowe i wizowe w krajach, które tego wymagają, jest obowiązkiem Użytkownika rezerwującego, a następnie nabywającego usługi za pośrednictwem strony.
 
 
Ready4Malta nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług nabytych za pośrednictwem strony angielski-malta.pl, wynikające z faktu nieodbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Ready4Malta.
 

§ 4. Dokonanie rezerwacji
Użytkownik dokonując wstępnej rezerwacji Imprezy Turystycznej, oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Akceptując poniższe warunki, przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu rezerwacji. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał ze strony w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i zakup biletu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań nakierowanych na pozyskiwanie niesłusznych roszczeń. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze oraz inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową. 
 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osoby, na którą wstępna rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi
 w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania zakupionej za pośrednictwem Serwisu usługi z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej wstępnej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym lub innych przyczyn, za które Ready4Malta nie ponosi odpowiedzialności, dokonana przez Użytkownika zapłata całości lub części ceny podlega zwrotowi przez właściwe Biuro Touroperatorskie  zgodnie z umową zawartą z Biurem Touroperatorskim. 
 
Dokonanie rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu. 
 
Użytkownik składa wiążące zlecenie dokonania rezerwacji pisemnie przez Internet na stronie angielski-malta.pl, klikając przycisk „Wyślij zapytanie” na formularzu rezerwacyjnym. W każdym wypadku dokonania przez Użytkownika rezerwacji Imprezy Turystycznej, usługi przewozu lub innej usługi, wybranej na podstawie informacji zawartych w Serwisie, rezerwację taką uznaje się za złożenie przez Użytkownika wiążącej oferty zawarcia z danym Organizatorem turystycznym umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora otrzymania dokonanej przez Użytkownika rezerwacji zawierającej istotne postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w złożonej rezerwacji oraz potwierdzeniu.

§ 5. Zmiany usług i cen przez Organizatora
Ready4Malta oświadcza, iż z reguły każdy Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy,  zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa  i Płatności danego Organizatora. Ready4Malta nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Organizatora w ramach umowy. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych przyczyn, za które Biuro Touroperatora nie ponosi odpowiedzialności, to usługodawca lub Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży.

§ 6. Rezygnacja z umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników
Dokonanie zmian w rezerwacji oraz anulowania rezerwacji po zakupie wycieczki możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. 
 
Dokonanie zmian lub anulowania rezerwacji możliwe jest poprzez wysłanie na piśmie zlecenia (podając imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji) na adres e-mail kursy@angielski-malta.pl. 
 
W przypadku, gdy anulowanie lub zmiana rezerwacji powoduje powstanie dodatkowych kosztów, Użytkownik upoważnia Ready4Malta do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów z kwoty wpłaconej zaliczki. W przypadku kiedy kwota zaliczki jest niższa niż koszty anulowania lub zmiany rezerwacji, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą powstałych kosztów a wpłaconej zaliczki. Termin i kwota dopłaty ustalana jest zgodnie z umową oraz Ogólnymi Warunkami Usług Organizatora Imprezy Turystycznej. 


§ 7. Reklamacje
W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji
w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej za pośrednictwem Serwisu Imprezy Turystycznej. 
 
Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora Imprezy Turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy turystycznej. 
 
Ready4Malta dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone przez niego były najwyższej jakości. 
 
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Użytkownikiem) oraz zwięzły opis reklamowanego faktu lub usługi.  


§ 8. Obsługa posprzedażowa
W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z konsultantem Ready4Malta i uzyskać informacje na temat statusu dokonanej rezerwacji, a także dodatkowych informacji o zarezerwowanej Imprezie Turystycznej, jak również uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące zamówionej Imprezy Turystycznej.
 

§ 9. Wymagania techniczne korzystania ze strony angielski-malta.pl
Usługi świadczone są Użytkownikom, który spełniają następujące wymagania techniczne:
posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu Cookies. 

§ 10. Ochrona danych osobowych
Usługobiorcy korzystający z Serwisu Usługodawcy pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej. Usługodawca gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami. 
 
Usługobiorcy, którzy postanowią autoryzować swoją aktywność w którymkolwiek Serwisie Usługodawcy, proszeni są o wypełnienie formularza i podanie informacji umożliwiających kontakt z użytkownikiem (adres e-mail), oraz imienia i nazwiska. Dane te są wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie do niezbędnych kontaktów z Usługobiorcą. 
 
Usługobiorcy, którzy za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy dokonują zakupu usług turystycznych, przekazują Usługodawcy dodatkowo inne dane – wskazane przez Usługodawcę w formularzu rezerwacyjnym - konieczne w procesie rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Dane te objęte są ochroną zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych". Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Wypełnienie formularza rezerwacji
i zakupu usługi turystycznej oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych. 
 
Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 
 
Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora także zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
Usługodawca uprawniony jest odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych niezbędnych ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usług świadczonych przez Usługodawcę. 
 
Akceptując niniejszy Regulamin, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). 
 
Dane Użytkownika podane podczas wysyłania zapytania dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą przez Usługodawcę traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających nieuprawniony dostęp osobom trzecim. Dane te mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych. 
 
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki typu cookie, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Usługobiorcy identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookie są nieszkodliwe dla komputera Usługobiorcy oraz dla danych Usługobiorcy. Warunkiem działania plików typu cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę Usługobiorcy i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.

§ 11. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Ready4Malta rozstrzygane są przez sąd powszechny na Malcie. 
 
Skorzystanie przez Użytkownika strony angielski-malta.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia w przedmiocie akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. 
  
Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie angielski-malta.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. 
 
Opublikowanie na stronie internetowej Regulaminu a także każdej zmiany regulaminu jest jednoznaczne z podaniem do wiadomości Użytkowników.